515 968 882 | antonina.ogonowska@op.pl

Bezpodstawne zwolnienie z pracy - co zrobić?

Zgodnie z prawem zarówno pracownik, jak i pracodawca mają szereg praw i obowiązków. Tyczą się one nie tylko regulacji sposobu i trybu zatrudnienia, lecz także zasad dotyczących rozwiązania umowy. Bezpodstawne zwolnienie z pracy jest dla wielu osób jedynie utratą źródła utrzymania i koniecznością poszukiwania nowego stanowiska. W wielu sytuacjach jednak wiąże się ono ze złamaniem przepisów przez pracodawcę, a co za tym idzie, może stanowić podstawę do wszczęcia postępowania sądowego.

Kiedy wypowiedzenie umowy przez pracodawcę można uznać za bezpodstawne zwolnienie?

Zgodnie z kodeksem ma to miejsce w sytuacjach, gdy zwolniono osobę:

  • w ciąży lub na urlopie macierzyńskim,
  • nieobecną z powodu urlopu lub innej usprawiedliwionej przyczyny przed upływem okresu uprawniającego pracodawcę do zwolnienia bez wypowiedzenia (w większości przypadków jest to 1 miesiąc),
  • która ma 4 lata lub mniej do osiągnięcia wieku emerytalnego, a w ramach dotychczasowej umowy mogłaby pracować, aż do osiągnięcia emerytury,
  • która jest chronionym działaczem związkowym.

Pracodawca ma jednak prawo do zwolnienia bez okresu wypowiedzenia w kilku przypadkach. Bezpodstawne nie będą przypadki, w których rozwiązanie stosunku pracy ma charakter dyscyplinarny, pracownik przez stan zdrowia nie jest już zdolny do wykonywania obowiązków lub jest nieobecny dłużej niż 1 miesiąc z przyczyn innych niż choroba, ciąża lub urlop macierzyński.

Inne przypadki bezpodstawnego zwolnienia z pracy


Niezgodne z prawem jest zwolnienie dyscyplinarne pracownika, który nie popełnił ciężkiego naruszenia obowiązków ani przestępstwa kwalifikującego do takiego rozwiązania umowy. Bezpodstawne jest także zakończenie stosunku pracy bez zachowania formy pisemnej, ze skróceniem okresu wypowiedzenia oraz bez wskazania zamiaru i przyczyny.


Bezpodstawne zwolnienie jest podstawą do wniesienia do sądu pracy odwołania. W takich wypadkach sąd może orzec o bezskuteczności wypowiedzenia, przywróceniu pracownika do dotychczasowego miejsca zatrudnienia lub o konieczności wypłacenia odszkodowania. Pismo procesowe można sporządzić i złożyć samodzielnie lub korzystając z pomocy adwokata.